Att äga en bostadsrätt

Att äga en bostadsrätt

Som bostadsrättshavare är du inte ägare av den fastighet där lägenheten finns, utan du har istället en särskild form av nyttjanderätt till bostaden. Ägare av fastigheten är bostadsrättsföreningen som i sin tur upplåter en rätt till sina medlemmar att bebo viss lägenhet. Nyttjanderätten uppkommer genom att bostadsrättsföreningen i särskild ordning upplåter lägenheten med bostadsrätt genom ett mellan föreningen och bostadsrättshavaren tecknat s.k. upplåtelseavtal.

Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter

Årsavgift och avier (föreningsstadgarna 7 – 8 §§)
Föreningens ekonomiska förvaltning sköts av Fastighetsägarna. Har du frågor om avgiften eller avier ringer du Fastighetsägarna.

Det är mycket viktigt att du betalar årsavgiften i rätt tid varje månad. Om betalningen dröjer kan det i värsta fall innebära att nyttjanderätten till lägenheten är förverkad och du kan bli uppsagd till avflyttning.

Skulle du ha problem att betala avgiften i tid är det mycket viktigt att du omedelbart hör av dig till Fastighetsägarna.

Andrahandsuthyrning (föreningsstadgarna 32 §)
Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand krävs tillstånd från styrelsen. Normal sett samtycker styrelsen till andrahandsuthyrning p.g.a. arbete eller studier på annan ort, sambotest eller andra goda skäl. Normalt sett medges tillstånd att hyra ut ett år i taget. Efter ett år måste ny ansökan göras.

Ansökan om andrahandsuthyrning lämnar du skriftligen till styrelsen. I ansökan anger du skäl, tid och till vem uthyrning ska ske.

Det är stadgebrott att hyra ut sin lägenhet utan tillstånd vilket innebär att ditt medlemskap i föreningen upphör och att du kan tvingas sälja lägenheten.

Skulle styrelsen inte tillåta andrahandsuthyrning kan du få frågan prövad av hyresnämnden.

Överlåtelse av bostadsrätt (föreningsstadgarna 41 – 45 §§)
För att en överlåtelse av en bostadsrätt ska bli giltig krävs att köparen godkänns som medlem i Brf S:t Göran & Draken. I de flesta fall är detta inte något problem. Situationer där medlemskap kan nekas är om köparens ekonomi är så svag att han inte antas kunna klara av att betala årsavgiften eller har betalningsanmärkningar. Föreningen tar regelmässigt kreditupplysning på nya medlemmar.

Eftersom frågan om medlemskap måste vara klar för att köpet ska vara giltigt bör köparen inte flytta in dessförinnan. För att det inte ska uppstå några problem med detta bör föreningen kontaktas redan inför överlåtelsen och i vart fall direkt sedan överlåtelseavtalet är klart.

Samtidigt som medlemskap för köparen sökes bör du som säljare begära utträde ur föreningen. Om mäklare anlitas brukar denne ordna det praktiska rörande inträde/utträde ur föreningen.

I övrigt kan kort sägas att överlåtelse av bostadsrätt är ett formbundet avtal. Formföreskriften finns i bostadsrättslagen och innebär att avtal om köp, byte eller gåva ska upprättas skriftligen och skrivas under av såväl köpare som säljare. Av avtalet ska framgå vilken lägenhet överlåtelsen avser samt köpeskillingen.
Överlåtelseavtal som inte uppfyller dess kriterier är ogiltiga.

I samband med flytt och reparation
Tänk på att vara aktsam om trapphus och hiss. Skydda hissen invändigt så ingen skada sker. För att ställa upp hissdörren under lastning så rekommenderas att sätta en lapp för hissensorn istället för att blockera dörren. På det sättet åker inte hissdörren fram och tillbaka, vilket i sin tur kan leda till att hissen stannar.

Underhållsskyldighet (föreningsstadgarna 27 – 29 §§)
Du bestämmer själv över din lägenhet. Huvudansvaret för lägenhetens skick, det s.k inre underhållet åvilar dig. Du avgör t.ex. själv när och hur du reparerar/renoverar din lägenhet och vad det får kosta.

Föreningen svarar dock alltid för reparation av lägenhetens stamledningar. Observera att alla ingrepp rörande el och vatten måste utföras av behörig installatör. Nedan anges vad du normalt svarar för avseende din lägenhet och vad bostadsrättsföreningen svarar för.

Förkortningar:
Brf = Bostadsrättsföreningens ansvar
Brh = Bostadsrättsinnehavarens ansvar

Underhållsskyldighet Brf Brh
Ytterdörr Ytbehandling, utsidan. Dörrblad, karmfoder och ytbehandling på insida. Låscylinder, låskista och beslag.Handtag och beslag.Ringklocka.Brevinkast och namnskylt.Tröskel och tätningslist.
Golv Ytbehandling, ytbeläggning. Notering:
Med ytbeläggning i våtrum avses exempelvis tråd- eller kemsvetsad golv-/väggmatta, keramiska plattor med bakomliggande tätskikt. (Vid vattenskada gäller särskilda regler.)
Väggar i lägenheten Hela innerväggar inkl. tapeter, målning eller annan ytbeläggning. Inre ytskikt av “yttervägg”.
Notering: För våtrum gäller samma anmärkning.
Innertak i lägenheten Ytbeläggning och ytbehandling.
Fönster Yttre målning av karm och båge. Invändig målning av fönster, karm och båge samt mellan bågar. Fösterglas, beslag, fönsterbänk, tätningslist, persienn och markis.
VVS-artiklar m m Tvättställ, toalett, badkar, dusch, duschkabin och ev. bidé.
Anordningar för vattentillförsel Notering:
Utbyte av vattenlås och bottenventiler utförs och bekostas av Brf.
Blandare, kall- och varmvattenarmaturer.
Vattenlås, bottenventil i toalett, kranpackning.
Vatten- och avloppsledningar Kall- och varmvattensledning i kök och badrum från Ballofixkran till vattenblandare.

Comments are closed.