Ordningsregler

Allmänna

För att alla ska trivas gäller det att ta hänsyn till varandra och tänka på följande:

Mellan 22.00 och 06.00 bör det vara tyst i huset. Undvik vattentappning, musikspelande och tänk på att det är lyhört i trapphusen. Vid användning av störande maskiner (slagborr, bilhammare, golvslip m m) gäller följande tider:

Vardagar: 08:00 – 20:00
Lördagar/söndagar, samt övriga helgdagar 12.00 – 18.00

Uthyrning i andra hand måste medges av styrelsen.

Tobaksrökning och fimpning i trapphusen är förbjudet.

Tänk alltid på att spara på vatten och energi.

Vårda vårt gemensamma hus för att minska våra kostnader för reparationer och underhåll.

 

För tvättstugan

Maskiner och torkskåp får bara användas inom de tidsramar som bokningstavlan anger.

Har tvättningen inte påbörjats inom 30 minuter äger en annan boende rätt att disponera tvättstugan under återstoden av tvättpasset. Har någon däremot börjat sitt tvättpass äger denne rätt att ensam disponera tvättstugan under den bokade tiden.

I tvättstugan anslagna skötselföreskrifter och anvisningar ska noggrant efterföljas. Om fel uppstår ska detta omgående anmälas till husets ansvarige för felanmälningar (se viktiga telefonnummer).

Det är förbjudet att tvätta mattor, filtar, oljiga arbetskläder och liknande i tvättmaskinerna. För sådan tvätt ska tvättbänken användas.

Medlem/hyresgäst är ekonomiskt ansvarig för den skada som genom slarv eller försummelse åsamkas maskinutrustningen.

Användning av tvättutrustningen sker på egen risk. Eventuella skador på person eller tvättkläder ersätts inte av föreningen.

Barn bör på grund av olycksfallsrisken inte vistas i tvättstugan.

Tvättstugan är avsedd att användas endast för de boendes egen tvätt.

Efter tvättpasset:
Tvättmaskinerna rengörs och tvätt- och sköljmedelsfacken torkas ur.

Torktumlaren rengörs – glöm inte filtret!
Torkskåpet rengörs – glöm inte heller det filtret!

Golvet torkas av.

Vår målsättning är att tvättstugan ska fungera väl och att alla ska tycka att det är trevligt att nyttja den. Var vänlig och respektera andras bokade tvättider.

Tack för att du hjälper till!

Cyklar och barnvagnar

Generellt gäller att cyklar och barnvagnar skall förvaras i den egna lägenheten eller i skyddsrummet i källaren. Under cykelsäsongen kan dock cyklar ställas i ljusgården. Tänk på att ställa in cyklarna så långt som möjligt mot väggen, så att de inte hindrar gångpassagen.

Förvaring i trapphusen får inte förekomma. Brandmyndigheten förbjuder oss att ställa cyklar, barnvagnar eller annat skrymmande i trapphusen, eftersom dessa är utrymningsvägar.

Kom ihåg att märka din cykel. Minst en gång per år kommer alla omärkta cyklar att bortforslas.
Detta p g a att många obehöriga cyklar placeras i våra utrymmen.

Husdjur

Husdjur får inte rastas eller vistas på gården.

Sophantering

Hushållssopor
Alla hushållssopor kastas i sopnedkastet vid entrén till fastigheten. Du får gärna trycka ihop innehållet i din soppåse så mycket som möjligt, vi betalar nämligen hämtning efter volym och sparar en del pengar om vi pressar ihop luftiga förpackningar.

OBSERVERA att tidningar och tomflaskor inte får kastas bland hushållssoporna. Sortera så mycket som möjligt.

Grovsopor
På källarplanet i gathuset finns ett grovsoprum. Föreningen bekostar bortfraktandet av soporna.

OBS! I grovsoprummet får inte lämnas hushållsavfall, tidningar eller glas-/tomflaskor.

Vid stora mängder grovsopor, t ex vid ombyggnationer och flytt där mängden överstiger 1 kubikmeter eller 50 kg så ska lägenhetsinnehavaren kontakta Anders Forsell för att arrangera borttransport. Du får då betala en mindre avgift.

Tidningar
För tidningar finns ett särskilt kärl placerat i entrén som töms varje måndag, dock ej om måndagen är en helgdag.

Tomflaskor, batterier
Glas och batterier får ej slängas i soporna. Dessa lämnas på härför avsedda returstationer ute på stan. Närmaste returstation är vid Fridhemsgatan 14. Batterier kan lämnas på Daglivs, alt. i vårt grovsoprum. Försök i möjligaste mån att få era gamla apparater omhändertagna där ni köper nytt. Föreningen betalar extra för omhändertagande av t ex dator eller TV.

Rökning

Röka får du göra hemma eller utomhus. Däremot inte i trappuppgångar, hiss, tvättstuga, vind eller i källaren eftersom det äventyrar hela husets säkerhet. Röker du på gården så får du ta hand om dina fimpar.

Gården

Föreningen har två gårdar; den mellan gathuset och gårdshuset och den som ligger bakom gårdshuset. Det finns en trädgårdsgrupp som har ansvaret för att dessa underhålls och förnyas. Trädgårdsgruppen tar gärna emot synpunkter från medlemmarna, se under rubriken Kontakter i menyn om vem som är kontaktperson.

Alla medlemmar bör känna ansvar för gården. Alla bör delta i de årliga vår- och höststädningarna. Kan man inte deltaga av någon orsak bör man meddela styrelsen detta. Alla bör också ansvara för vattning, ogräsrensning samt klippning av gräsmattor under en sommarvecka. En bokningslista sätts upp på anslagstavlan vid entrén, där också löpande information sätts upp.

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.